Periodická tabuľka

zobrazuje všetky dosiaľ známe chemické prvkypodľa periodického zákona (vlastnosti prvkov sú periodickou funkciou ich protónového čísla). 
Celkový počet dnes známych prvkov je 118, z čoho 90 sa vyskytuje v prírode. 

Prvky sú usporiadané do siedmich vodorovných radov – periód – podľa rastúceho protónového čísla. Označené sú arabskými číslicami 1 – 7. Číslo periódy určuje počet elektrónových vrstiev.

Tvar tabuľky a dĺžka periódy je taká, aby prvky s podobnými vlastnosťami boli pod sebou.

Osemnásť zvislých stĺpcov sa nazýva skupinami. Delia sa na hlavnú skupinu (s, p-prvky), do ktorej patria neprechodné prvky a označujeme ju A-skupina – I.A až VIII.A, kde číslo skupiny udáva počet valenčných elektrónov atómu (výnimkou je He) a vedľajšiu skupinu (d-prvky), v ktorej sú prechodné prvky, s označením B-skupina – I.B až VIII.B.

         

V nových tabuľkách sa zvykne používať už len označovanie 1 – 18, bez rozdelenia na skupiny.

Aby tabuľka nebola príliš dlhá, vyčleňujú sa z nej lantanoidy a aktinoidy (f-prvky), ktoré sa zobrazujú pod ňou a patria medzi vnútorne prechodné prvky.

Podobné vlastnosti prvkov v jednej skupine sú dôsledkom ich elektrónových konfigurácií valenčných vrstiev, ktoré sú si podobné. Líšia sa iba hlavným kvantovým číslom, majú rovnaký počet valenčných elektrónov.

Skupiny prvkov - skupinové označenia

Niektoré skupiny prvkov majú svoje skupinové označenia. Patria sem: 
– alkalické kovy (I.A – okrem H), 
– kovy alkalických zemín (II.A – okrem Be a Mg), 
– triely (III.A), 
– tetrely (IV.A), 
– pentely (V.A), 
– chalkogény (VI.A), 
– halogény (VII.A) a 
– vzácne plyny (VIII.A).

Medzi skupinové označenia patrí taktiež: 
triáda železa (Fe, Co, Ni) 
platinové kovy (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)

                       

Legenda:

triáda železa:
Fe – železo 
Co – kobalt
Ni – nikel

platinové kovy: 
Ru – ruténium
Rh – ródium
Pd – paládium
Os – osmium
Ir – irídium
Pt – platina

Rozdelenie podľa fyzikálnych vlastností

Podľa fyzikálnych vlastností môžeme prvky rozdeliť do 3 základných skupín na – nekovypolokovy a kovy.

Nekovy

Nevedú elektrický prúd, ani teplo
Nie sú kujné, ťažné, nemajú kovový lesk, no v organizmoch aj v zemskej kôre prevládajú nad kovmi
Sú to prvky s veľkou elektrónovou afinitou (energia, ktorá sa uvoľní, keď atóm prijme elektrón – vznikajú anióny). 
Štruktúru valenčných orbitálov majú podobnú najbližšiemu vyššiemu vzácnemu plynu (napríklad halogény).

Polokovy

Medzi polokovy patria prvky, ktoré majú niektoré vlastnosti kovov a niektoré nekovov (napr. bór, kremík). Väčšinou majú polovodičový charakter.

Kovy

Majú nízku ionizačnú energiu (energia potrebná na uvoľnenie elektrónu – ľahko tvoria katióny). Mávajú kovový lesk, sú vodivé, kujné a ťažné.

Zákonitosti v periodickej tabuľke prvkov

– veľkosť atómov v skupinách neprechodných prvkov s rastúcim protónovým číslom rastie  

– hodnoty ionizačnej energie s rastúcim protónovým číslom v skupinách klesajú, v periódach rastú

– elektronegativita prvkov rastie zľava doprava a zdola nahor

– kovový charakter prvkov stúpa sprava doľava a zhora nadol.

Chceš podrobne spoznať a naučiť sa názvy prvky periodickej tabuľky?
Nájdeš ich na našej stránke TU

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
KUPKA. 2010. Periodická sústava prvkov. Praha. kupka

Categories: Chémia