Chemická rovnica

je zápis, ktorým popisujeme chemickú reakciu. Vyjadruje počiatočný a konečný stav reakčnej sústavy, takže reaktanty a produkty.

Prvky zapisujeme vždy značkami, zlúčeniny vzorcami.
Na ľavej strane uvádzame reaktanty, na pravej produkty. Pri vratných reakciách je toto pravidlo porušené.
Obe strany rovnice sú navzájom spojené šípkou smerujúcou od reaktantov k produktom.
Vratná reakcia sa označuje dvoma šípkami, ktoré majú opačný smer.

Počet atómov každého prvku musí byť na obidvoch stranách rovnice zhodný. Ak nie je, je nutné rovnicu vyrovnať – určiť počet jednotlivých typov molekúl a iónov zúčastňujúcich sa reakcie a zapísať príslušné číslice pred značky a vzorce. Tieto čísla sa nazývajú stechiometrické koeficienty. Ich pomery vyjadrujú látkové množstvá zložiek a pomery počtov molekúl reaktantov a produktov.

Zápis chemickej rovnice

Zápis skupenstva v chemickej rovnici

Často v rovniciach uvádzame aj skupenstvo jednotlivých látok. Zapisujeme ho formou symbolov v zátvorke za značkou, alebo vzorcom.

( g ) = gas = plynné skupenstvo

( l ) = liquidus = kvapalné skupenstvo

( s ) = solidus = pevné skupenstvo

( aq ) = aquaeus = vodný roztok

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

Categories: Chémia