Chémia je prírodná veda.
Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou.

Stretávame sa s ňou každodenne, nielen s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a stále objavujeme a skúmame ďalšie.
Je veľmi rozsiahla a člení sa na viacero odborov:

Všeobecná chémia
Zaoberá sa všeobecnými zákonitosťami stavby látok a priebehom chemických dejov. Poznanie týchto zákonitostí nám pomáha predvídať vlastnosti látok a priebeh dejov.

Anorganická chémia
Skúma anorganické látky, t.j. všetky prvky a zlúčeniny s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka.

Organická chémia
Študuje organické látky – väčšina zlúčenín uhlíka.

Aplikované odbory
Patrí sem napríklad chémia v poľnohospodárstve (agrochémia), postupy chemickej výroby (chemická technológia), alebo chémia skúmajúca zloženie látok (analytická chémia).

Keď chémia hraničí s inými vednými odbormi…
Všetky vedy sa navzájom prelínajú a inak to nie je ani v prípade chémie. Preto máme napríklad biochémiu (hraničí s biológiou), fyzikálnu chémiu (skúma chemické látky fyzikálnymi metódami), alebo geochémiu (chemické zloženie Zeme).

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA

Categories: ChémiaO chémii