Chemické reakcie rozdeľujeme podľa určitých kritérií na ďalšie skupiny.

 

Typy chemických reakcií podľa vonkajších zmien pri reakcii:

Syntéza (zlučovacia reakcia) je tá, pri ktorej sa jednoduchšie východiskové látky (reaktanty) zlučujú. Vznikajú nové, zložitejšie látky. Napr.: N2 + 3H2 → 2NH3

Analýza (rozkladná reakcia) je opak syntézy, teda zložitejšia látka sa štiepi na jednoduchšie. Napr.: CaCO3 → CaO + CO2

Pri nahradzovaní (substitučnej reakcii) jeden reaktant vytláča atóm alebo funkčnú skupinu z druhého reaktantu (zlúčeniny). Napr.: 2KI + Cl2 → 2KCl + I2

Podvojná zámena (konverzia) vzniká spojením dvoch nahradzovacích reakcií. Napr.: NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

 

Typy chemických reakcií podľa počtu fáz v reakčnej sústave:

Homogénne sú tie, pri ktorých sa nachádzajú reaktanty v jednej fáze (väčšinou plynná, alebo kvapalná). Napr.: H2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g)

Heterogénne sú reakcie, pri ktorých sú reaktanty v rôznych fázach. Reakcia prebieha na ich fázovom rozhraní, napr.: 2HCl (aq) + Zn (s) → ZnCl2 (aq) + H2 (g)

 

Typy chemických reakcií podľa druhu prenášaných častíc:

Oxidačno-redukčné, alebo redoxné reakcie sú reakcie, pri ktorých sa elektróny premiestňujú medzi reakčnými zložkami. Vždy prebiehajú ako dve čiastkové reakcie – oxidácia a redukcia – takže niektoré atómy elektróny odovzdajú (tým sa oxidujú), iné ich prijmú (redukujú sa). Napr.: 2HICl-I + Zn0 → ZnIICl2-I + H20, kde redukcia je 2HI + 2 elektróny → H20 (oxidačné číslo sa zmenšuje) a oxidácia je Zn0 – 2 elektróny → ZnII (oxidačné číslo sa zväčšuje)

Acidobázické (protolytické) reakcie, počas ktorých dochádza k prenosu katiónu H+. Látky, ktoré tento katión odštepujú nazývame kyseliny, prijímajú ho zásady. Napr.: HNO3 (kyselina) + KOH (zásada) → H2O + KNO3

Koordinačné (komplexotvorné) reakcie sú tie, ktorých výsledkom je vznik koordinačných (komplexných) zlúčenín prenosom celých skupín atómov. Napr.: CuSO4 + 4H2O → [Cu(H2O)4]SO4

Zrážacie (vylučovacie), pri ktorých dochádza k výmene prvkov podľa všeobecného vzorca A + BC → B + AC. Vzniká produkt málo rozpustný, alebo nerozpustný vo vode – zrazenina. Napr.: AgNO3 + NaCl → AgCl (biela zrazenina) + NaNO3

 

Typy chemických reakcií podľa spôsobu štiepenia väzieb:

Homolytické (homolýzy) sú reakcie, pri ktorých sa symetricky štiepy kovalentná väzba tvorená atómami s rovnakou, alebo takmer rovnakou elektronegativitou. Každá zo vzniknutých častíc si necháva jeden nespárený elektrón a tvoria sa radikály. Napr.: Cl – Cl → Cl. + Cl.

Heterolytické reakcie (heterolýzy) sú opakom homolýzy. Väzba sa štiepy nesymetricky, častice majú veľký rozdiel elektronegativít. Elektronegatívnejšia častica si ponecháva celý elektrónový pár a vznikajú ióny. Napr.: HCl → H+ + Cl

 

Typy chemických reakcií podľa reakčného mechanizmu:

Adícia je reakcia, kedy sa na organickú zlúčeninu s násobnou väzbou pridávajú molekuly inej látky. Násobná väzba zaniká. Napr.: CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl–CH2Cl. Rozlišujeme elektrofilnú adíciu a nukleofilnú adíciu.

Pri eliminácii dochádza k odštiepeniu jednoduchej anorganickej zlúčeniny od organickej a súčasne sa vytvorí násobná väzba. Napr.: CH3–CH2Cl → CH2=CH2 + HCl. Medzi tieto reakcie patrí dehydratácia (odštiepenie molekúl vody), dehydrogenácia (odštiepenie molekúl vodíka) a dehydrohalogenácia (odštiepenie molekúl halogenovodíka).

Substitúcia je reakcia, pri ktorej sa atóm alebo skupina atómov zamení za iný atóm/skupinu atómov. Násobnosť väzby sa počas reakcie nemení. Poznáme viac typov substitúcie, medzi ktoré patria: radikálová substitúcia (charakteristická pre zlúčeniny s nepolárnymi kovalentnými väzbami), elektrofilná substitúcia (charakteristická pre aromatické uhľovodíky) a nukleofilná substitúcia (charakteristická pre alkylhalogenidy).

(Molekulový) prešmyk je reakcia, pri ktorej dochádza k preskupeniu atómov v molekule. Väčšinou je spojený so snahou molekuly o dosiahnutie čo najväčšej stability. Ako príklad môžeme uviesť premenu H2C=C=CH2 na HCΞC-CH3. Takisto ak je –OH skupina viazaná na uhlík s dvojitou väzbou, dochádza k prešmyku o zmene skupiny na =O, napr.: H2C=CH-OH → H3C-CH=O.

 

Zdroje:

CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

DVOŘÁČKOVÁ. 2013. Chemie pro každého. Olomouc. Rubico

Categories: Chémia