V termochémii sú dva dôležité zákony:

 

  1. termochemický zákon

Hodnota reakčného tepla priamej aj spätnej reakcie je rovnaká, líši sa iba znamienkom.

Tento prvý zákon bol napísaný v roku 1780 Lavoisierom a Laplaceom. Na príklade nižšie môžete vidieť, o čom hovorí.

Priama reakcia: 2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g); ΔH= -196 kJmol-1

Spätná reakcia: 2SO3 (g) → 2SO2 (g) + O2 (g); ΔH= 196 kJmol-1

 

  1. termochemický zákon

Reakčné teplo reakcie sa rovná súčtu reakčných tepiel jej čiastkových reakcií.

Druhý termochemický zákon sformuloval v roku 1840 Hess, preto je niekedy nazývaný aj Hessov zákon. Hovorí o tom, že:

ΔH = ΔH1 + ΔH2

Zn (s) + S (s) → ZnS (s); ΔH1 = -206 kJmol-1

Zn (s) + 2O2 (g) → ZnSO4 (s); ΔH2 = -776,8 kJmol-1

Zn (s) + S (s) + 2O2 (g) → ZnSO4 (s); ΔH = ((-206) + (-776,8)) = -987,8 kJmol-1

 

Zdroje:

KMEŤOVÁ a spol. 2010. Chémia pre 1. ročník GŠŠ a 5. ročník GOŠ. EXPOL PEDAGOGIKA

Categories: Chémia