Čo je to zmes

Zmes je sústava zložená z niekoľkých chemicky čistých látok, ktoré sa dajú oddeliť fyzikálnymi metódami.
Zmesi delíme podľa veľkosti častíc na:
– homogénne zmesi,
– koloidné zmesi
– heterogénne zmesi.
Látky v zmesiach nie sú chemicky viazané.

Zložky zmesí

Každá zmes obsahuje minimálne dve zložky. 

Prvú nazývame kontinuálne médium. Je to zložka, v ktorej je rozptýlená druhá zložka – dispergovaná fáza.
Podľa toho, či je človek schopný ich rozoznať, delíme zmesi na rovnorodé a rôznorodé.

rovnorodej zmesi sú častice obidvoch zložiek rozptýlené rovnomerne. Taktiež je ich koncentrácia v každom mieste rovnaká.

rôznorodej zmesi častice nemajú rovnakú koncentráciu v každom mieste. Zložky tejto zmesi vieme rozlíšiť voľným okom, alebo pod mikroskopom.

Niektoré látky sú nemiešateľné (napr. kvapaliny) – tie zmiešať nevieme, pretože ich častice sa navzájom odpudzujú.

Druhy zmesí

Roztoky (homogénne zmesi) sú rovnorodé zmesi. Veľkosť jednotlivých častíc v zmesi nie je väčšia ako 10-9 metra. Obsahujú rozpúšťadlo (kontinuálne médium), v ktorom je rozpustená látka (dispergovaná fáza). Po tom, ako sa rozpustná látka rozpustí, roztok môže zmeniť svoju pôvodnú farbu na inú. V každom roztoku sa rozpustí iba určité množstvo rozpustnej látky. Keď sa viac nerozpúšťa, hovoríme, že roztok je nasýtený.

Delia sa na plynné, kvapalné a pevné. V plynnom roztoku sú molekuly jedného plynu rozptýlené medzi molekulami druhého plynu (napr. vzduch). V kvapalnom sú ióny nízkomolekulových látok, alebo ich molekuly rozptýlené v kvapaline (napr. NaCl vo vode). V pevnom sú atómy, alebo ióny jednej pevnej látky rozptýlené medzi časticami druhej pevnej látky (napr. zliatiny kovov).

Medzi heterogénne zmesi, nazývané tiež nepravé roztoky (veľkosť častíc od 10-7 metra) patria pena (bubliny plynu rozptýlené v kvapaline) a suspenzia, ktorá je najbežnejšou rôznorodou zmesou. Tvoria ju čiastočky pevnej látky rozptýlenej v kvapaline. Častice v nej sú na rozdiel od roztokov väčšie ako 10-7 metra. Najčastejšími suspenziami sú napríklad drobné kvapôčky kvapaliny (sprej), prach vo vzduchu, alebo bahno v rieke.

Koloidná zmes patrí medzi nepravé roztoky. Voľným okom jej častice nevidíme, no pod mikroskopom ich dokážeme rozlíšiť. Ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí od 10-9 do 10-7 metra. Príkladom môže byť zmrzlina, mlieko, alebo vaječný bielok vo vode. Do tejto skupiny patria aerosól, koloidný roztok, emulzia a gél.

Aerosól sa ďalej delí na hmlu (kvapalina rozptýlená v plyne), dym (pevná látka rozptýlená v plyne) a smog (kvapalina a pevná látka rozptýlená v plyne).

Koloidný roztok tvoria molekuly organických látok, alebo zhluky anorganických molekúl, ktoré sú rozptýlené v kvapaline.

Pri emulzii sú kvapky jednej kvapaliny rozptýlené v inej kvapaline.

Gél sú bubliny plynu rozptýlené v pevnej látke.

Zdroje:
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

Categories: Chémia