Súťaž

Na našej FB stránke na teba každý týždeň čaká KVÍZová otázka.

Zapoj sa! 

Vyhraj poukážku na nákup kníh v kníhkupectve martinus.sk alebo sa ako úplne prvý/á staň majiteľom hlavnej ceny súťaže – vyhraj vtipné tričko z originálnej edície Šprt.sk!

Nezabudni zvýšiť svoju šancu  na výhru odpoveďou v každom kvíze!

Previous slide
Next slide
pravidla sutaze

Pravidlá súťaže “Čo vieš?"

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Čo vieš?“, ktorej usporiadateľom je www.sprt.sk (ďalej len „súťaž“). 

Tento dokument úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“).

1.

Súťaž prebieha na FB stránke Šprt (https://www.facebook.com/sprt.sk).

2.

Súťaže sa môže zúčastniť:
– fyzická osoba staršia ako 13 rokov (do 16 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu),
– osoba, ktorá má označenú  FB stránku Šprt „páči sa mi to“,
– osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „účastník
  súťaže“ alebo „súťažiaci“).
V prípade účastníka súťaže vo veku do 16 rokov, je k účasti v súťaži potrebný súhlas zákonného zástupcu.
Ak cenu získa účastník súťaže do 16 rokov, prevziať ju môže len jeho zákonný zástupca.

3.

Zo súťaže sú vylúčení autori webovej stránky www.sprt.sk.

4.

Účastník sa môže zúčastniť súťaže iba prostredníctvom jedného účtu na sociálnej sieti Facebook.

5.

Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto v priebehu trvania súťaže odpovie správne aspoň na jednu kvízovú otázku. Každá správna odpoveď je do losovania zaradená raz.

6.

Správnu odpoveď je potrebné označiť udelením emotikonu, ktorý sa vzťahuje ku kvízovej otázke. 

7.

Do losovania o ceny sú zaradené len správne odpovede na jednotlivé kvízové otázky.

8.

Odpovedať na aktuálnu kvízovú otázku je možné len do zverejnenia ďalšej kvízovej otázky. 

9.

Súťaž má dve kolá – jarné a letné.

10.

Jarné kolo súťaže začína dňa 13.1.2021 (streda) uverejnením kvízovej otázky. Každý týždeň bude zverejnená nová kvízová otázka. Jarné kolo bude ukončené 31.3.2021 o 23:00 h.

11.

Vylosovanie výhercu jarného kola súťaže sa uskutoční dňa 1.4. 2021 o 19:00 h. Meno výhercu bude zverejnené na FB stránke Šprt o 20:00 h.

12.

Letné kolo súťaže začína dňa 7.4.2021 (streda) uverejnením kvízovej otázky. Každý týždeň bude zverejnená nová kvízová otázka. Letné kolo bude ukončené 30.6.2021 o 23:00 h.

13.

Vylosovanie výhercu letného kola súťaže sa uskutoční dňa 1.7.2021 o 19:00 h. Meno výhercu bude zverejnené na FB stránke Šprt najneskôr do 7.7. 2021.

14.

V každom kole bude vylosovaný jeden výherca, ktorý získa nákupnú poukážku v hodnote 10 euro v internetovom kníhkupectve martinus.sk.

15.

Losovanie o hlavnú cenu súťaže – tričko z edície šprt.sk sa uskutoční dňa 3.7.2021 o 9:00 h. 

16.

Do losovania o hlavnú cenu súťaže budú zahrnuté všetky správne odpovede z jarného a letného kola súťaže. 

17.

Výhercov cien bude vyhlasovateľ súťaže kontaktovať súkromnou správou cez FB najneskôr do 7 dní od ukončenia losovania.

18.

Spôsob doručenia výhry bude dohodnutý s výhercom individuálne, súkromnou správou cez FB. 

19.

V prípade, ak vylosovaný účastník súťaže neposkytne vyhlasovateľovi súťaže súčinnosť pre doručenie výhry, a to súkromnou správou cez FB alebo e-mailom na info(zavináč)sprt.sk:
– z prvého kola najneskôr dňa 30.4.2021 
do 20:00 h.,
– z druhého kola a hlavnej ceny najneskôr dňa 31.7.2021 do 20:00 h,
stráca na výhru nárok. 
Súčinnosťou sa rozumie poskytnutie kompletnej a správnej doručovacej adresy na doručenie výhry.

20.

Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

21.

Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefonický kontakt súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom kontaktovania a doručenia výhry súťaže. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najneskôr však do 31.8.2021.

V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

Osobné údaje budú použité len za účelom kontaktovania výhercu a doručenia výhry. Osobné údaje výherca poskytuje dobrovoľne. Po skončení súťaže a po odovzdaní výhier nebudú ďalej uchovávané. 

22.

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

23.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

24.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.

25.

Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani žiadať za ne inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.

26.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

27.

Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní Facebookovej a internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

28.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

29.

Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke www.sprt.skPravidlá súťaže môže organizátor zmeniť, rovnako môže aj súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu pravidiel súťaže organizátor zverejní písomným dodatkom k pravidlám súťaže a jeho zverejnením na webovej stránke www.sprt.sk.

30.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 12. 1. 2021.

31.

S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na info(zavináč)sprt.sk.

Organizátor súťaže pri jej realizácii nespolupracuje so spoločnosťou Facebook, spoločnosť Facebook súťaž neorganizuje, nepropaguje ani nesponzoruje a nemá voči účastníkom súťaže žiadne záväzky

V Bratislave dňa 12.01.2021

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: Súťaž

Instagram