Autorské práva k obsahu webstránky SPRT.SK

copyright sprt.sk

Obsah webovej stránky sprt.sk, to znamená texty, obrázky a grafika, vrátane dizajnu je autorským dielom a podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/201 Z.z. v zmysle neskorších zmien a doplnkov. 

Obsah tejto webovej stránky NIE JE verejným vlastníctvom.

Obsah stránky alebo akúkoľvek časť je možné šíriť, využívať, uchovávať alebo upravovať len so súhlasom autora a toto použitie musí obsahovať odkaz na autorské právo autora. 

Čo smiete?

– bez obmedzenia využívať funkcie tejto webstránky spôsobom obvyklým, t.j. takým spôsobom, aby neznemožňoval jeho využívanie ostatným užívateľom

– v elektronickej forme odkazovať na túto webstránku na svojich webových stránkach alebo vo svojich textoch, napr. uvedením konkrétneho linku, uvedením HTML kódu ku konkrétnemu článku, obrázku, videu, audiu alebo webu ako celku

– v písomnej alebo tlačenej forme uvádzať túto webstránku alebo akékoľvek jej súčasti ako zdroj v zmysle Autorského zákona na svojich webových stránkach alebo vo svojich textoch v zmysle Pravidiel citovania a zoznamu literatúry.

Čo nesmiete?

akýmkoľvek spôsobom skrývať pôvod dát čerpaných z tejto webstránky

– citovať texty alebo ich časti z tejto webstránky bez uvedenia odkazu na ich pôvodný zdroj a autora

– sťahovať a využívať obrázky, grafiky, videá či iné súčasti tohto webu bez uvedenia odkazu na ich pôvodný zdroj

– odstraňovať z autorských obrázkov označenie šprt.sk. 

Materiál tvoriaci obsah tejto webstránky je možné využívať výhradne na nekomerčné účely!

Instagram