Cieľ: poučiť a zabaviť
. prebásňovanie ľudových prísloví
. mravné ponaučenie, návody na správanie v životných situáciách
. zverejňovaná v rukopisnej forme, až neskôr tlač

Barok (pozri aj Duchovná lyrika)
Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola
. mravoučná báseň (didakticko – reflexívna lyrika (poézia)
. básnická skladba
. cieľ = poučiť zábavou, pobaviť, prospieť
. dielo má 22 častí (nót)
  – začiatok – pastiersky spev s biblickým motívom
  – 59 samostatných mravoučných básní (konceptov)
  – 1298 didakticko-reflexívnych (mravoučno-úvahových) básní
. mravné ponaučenia v rôznych životných otázkach
. barokový didaktizmus = snaha dokázať, že základnou podmienkou dôstojného života je dodržiavania mravných zásad, zákonov v medziľudských vzťahoch
. motívy zobrazujúce negatívne javy spoločnosti
  (nedostatok peňazí, ich požičiavanie, vojny, sociálne problémy, negatívne ľudské vlastnosti, nespravodlivosť, lakomstvo, lenivosť,…)
. mravné poučenia, praktické rady – týkajú sa vzťahu jednotlivca k Bohu, blížnym, spoločnosti, ľudských cností aj necností, povahových nedostatkov, povier, vzdelania, rodiny, správania, vlasti,…
. príručka o dobrých mravoch, náboženských a svetských zásadách
. sylabický veršový systém
. živý, ľudový jazyk

Kompozícia:

. 3 členný pôdorys (prológ/úvod, jadro, epilóg/záver)
. názov básne:
  – kľúčová myšlienka; neoddeliteľný významový celok
  – prevažne veršovaný, má úvahový charakter (reflexívny)
  – forma príslovia/aforizmu/sentencie (stručný výrok)
  – často parafráza ľudového/umelého príslovia
. verše – rovnaký počet slabík, združený rým
. jadro – prvých 5 dvojverší/ prvých 10 veršov
. záver – posledné dvojveršie

Zdroj: poznámky z prípravy šprta na maturitu

chceš mať knihu doma na poličke?  

4.8/5 - (55 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: SJL

Instagram