Termochémia a jej zákony

Termochémia je odbor chémie, ktorý skúma a popisuje tepelné javy, ktoré vznikajú pri chemických reakciách.
Termochemické zákony boli sformulované už v rokoch 1780 a 1840. 

Pri chemických reakciách vzniká tepelný prejav, čo sa nazýva reakčné teplo. Podľa toho, k akej premene tepelnej energie dochádza rozoznávame reakcie endotermické a exotermické

V termochémii platia dva dôležité zákony:

1. termochemický zákon

Hodnota reakčného tepla priamej aj spätnej reakcie je rovnaká, líši sa iba znamienkom.

Prvý termochemický zákon bol napísaný v roku 1780 Lavoisierom a Laplaceom. 

Na príklade nižšie môžete vidieť, o čom hovorí:

Priama reakcia: 2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g); ΔH= -196 kJmol-1

Spätná reakcia: 2SO3 (g) → 2SO2 (g) + O2 (g); ΔH= 196 kJmol-1

2. termochemický zákon

Reakčné teplo reakcie sa rovná súčtu reakčného tepla jej čiastkových reakcií.

Druhý termochemický zákon sformuloval v roku 1840 Hess, preto je niekedy nazývaný aj Hessov zákon

Hovorí o tom, že:

ΔH = ΔH1 + ΔH2

Zn (s) + S (s) → ZnS (s); ΔH= -206 kJmol-1

Zn (s) + 2O2 (g) → ZnSO4 (s); ΔH= -776,8 kJmol-1

Zn (s) + S (s) + 2O2 (g) → ZnSO4 (s); ΔH = ((-206) + (-776,8)) = -987,8 kJmol-1

Zdroje:
KMEŤOVÁ a spol. 2010. Chémia pre 1. ročník GŠŠ a 5. ročník GOŠ. EXPOL PEDAGOGIKA

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram