Staroveká literatúra

Starovekú literatúru datujeme do obdobia 3500 rokov pred Kristom až 5. storočie po Kristovi, teda 5. storočie nášho letopočtu.

Literárne druhy a žánre tohto obdobia:
druh: epika 
žánre epiky: epos, báj, bájka, anekdota, podobenstvo

druh: lyrika
žánre lyriky: óda, ľúbostná báseň, žalospev, epigram, epitaf

druh: dráma
žánre drámy: tragédia, komédia  

Zaujímavé:
Práve v staroveku dostala písaná literatúra svoje pomenovanie, a to od latinského slova „littera“, čo v preklade znamená písmeno.

Staroveká literatúra – rozdelenie:
sumerská  (od 3 500 rokov pred Kr.)
hebrejská  (od 12. stor. pred Kr.)
antická
   – grécka    (8. stor. pred Kr. – 5. stor. po Kr.)
   – rímska    (3. stor. pred Kr. – 5. stor. po Kr.)

Začiatok obdobia bol charakteristický expresívnym a konštruktívnym umením.

vznik 3 lit. druhov – lyrika, epika, dráma

expresívne = zárodky poézie, hudby, tanca

konštruktívne = architektúra, sochárstvo, maliarstvo

1) sumerská literatúra

Sumeri – vznik civilizácie v Mezopotámii

polyteizmus (mnohobožstvo)

– podriadenosť ľudí bohom (bohovia majú aj ľudské vlastnosti)

– polobohovia = potomok boha a človeka

– túžba hrdinov po sláve, nesmrteľnosti; ich výnimočnosť

– symbolika postáv, predmetov (sekera, košeľa, býk,…)

– spracovanie najstarších príbehov, piesní do rozsiahleho epického diela

2) hebrejská literatúra

najmladšia z oblasti Blízkeho východu; kľúčové dielo = Biblia

– Biblia = súhrn spisov židovského + kresťanského náboženstva

    – rozdielne spisy, úpravy, interpretácie

    – vo viac ako 2000 jazykoch

    – veľký vplyv na literatúru (naj = stredovek, barok)

monoteizmus (jeden Boh)

odklon od kultu tela ku kultu duše

život na zemi = príprava na posmrtný; nadzmyselnosť (transcedentálnosť)

spracovanie najstarších príbehov, piesní do rozsiahleho epického diela

– Biblia (má dve časti) =

     Starý zákon (Pentateuch)

     . svätá kniha židovského náboženstva

     . má 46 kníh

       – historické (najznámejšia = kniha Mojžišova – Genezis

-stvorenie, usporiadanie sveta

       – poučné, básnické (napr. Pieseň piesní – Šalamúnova pieseň)

       – prorocké (neskôr hľadanie prorockých predpovedí o príchode Mesiáša)

       – knihy zákonov, prísloví

     Nový zákon

     . príbeh Ježiša, dovŕšenie Starého zákona

     . 27 kníh

       – historické – prinášajú svedectvo o živote a umučení Ježiša

                              (4 evanjeliá – názvy podľa autorov: Jánovo, Lukášovo, Markovo, Matúšovo +

                                                       Skutky apoštolov)

       – poučné (napr. listy/epištoly sv.Pavla)

       – prorocké (spis o videní konca sveta, dni Posledného súdu: Zjavenie sv. Jána, tj. Apokalypsa)

3) antická literatúra

– vznik v čase zakladania ranofeudálnych európskych štátov

– 3 veľké politické a kultúrne centrá:

– latinský kresťanský západ,

– ortodoxný Východ

– Arabská ríša

– svetonázor formovaný kresťanskou ideológiou

– cirkev a svetské autority + ich tvrdenie = nespochybniteľné

– život a príroda = pominuteľné;

                                = zmysel  života určený vzťahom k vyššiemu poriadku, nadpozemskému svetu, Bohu

– feudálny poriadok = nemenný (stavy = duchovní, šľachta, poddaní; ku koncu – formovanie meštianstva

– ústne podanie literatúry: pouličné/dvorné divadlo, básne, kázne

– vizuálne podanie literatúry: kostolné fresky, maľby, sochy (kvôli negramotnosti, pomalému šíreniu textov)

– písomné šírenie literatúry: pergamen/papyrus; ručné prepisovanie, s ilumináciami (knižné maľby)

     – kolektívny autor = neustále prepisovanie spôsobilo, že je veľa verzií toho istého motívu

     – anonymný autor = väčšina literárnych diel

nemenné pravidlá krásy, umeleckých postupov a prostriedkov

literárne autority    = Biblia (imitácia, parafrázovanie, citácia)

= antická literatúra

univerzálnosť (všestranná platnosť Biblie, latinčina)

anonymita diel, kolektívnosť

nadzmyselnosť (transcedentálnosť)

funkčný synkretizmus (miešanie funkcií lit.)

hrdina = rytier (má rytierske cnosti), svätec – idealizované typizovanie

výrazové prostriedky (alegória, symbol)

žánre = náboženské (modlitba, exemplum, kázeň, legenda)

= svetské (rytiersky epos)

– umelci si necenia pôvodnosť, jedinečnosť spracovania tému

. imitácia, citácia, parafrázovanie

. autor ≠ jedinečný tvorca – anonymita diel

– delenie lit.

. duchovná (náboženská)

. svetská                  

(postavy patria k duchovenstvu/šľachte, dôležité sú morálne cnosti)

– hrdina ≠ jednotlivec so špecifickými vlastnosťami

= typ so všeobecnými ustálenými, idealizovanými vlastnosťami

. idealizácia – rytier = čestný, odvážny, kresťan, oddaný, verný

– svätec = pohan, mena na kresťana, askéza, odolá zlu…

. typizácia – typické vlastnosti hrdinov + opis miesta príbehu

(hrdina = charakteristický pre Epos; neskôr nie vždy jeho hlavná postava)  

Slovensko v tomto období

staroslovienske obdobie (9.-10. stor.) – veľkomoravské literárne dedičstvo

– pôsobenie Konštantína a Metoda

– vznik staroslovienskej kultúry a literatúry

– hlaholika = prvé slovanské písmo (Konštantín)

– Benátky, Rím – obhajovanie reči, boj s „trojjazyčníkmi“ (hebrejčina, latinčina, gréčtina)

obdobie latinskej lit. kultúry (11.-15. stor.) – uhorské lit.dedičstvo

 

 

EPOS v staroveku 

(pozri aj EPOS)

 

EPOS (rytiersky/hrdinský)

. výraznejšie uplatnenie počas upevňovania feudálneho poriadku

. oslava ideálneho šľachtica, rytiera, jeho cností (vernosť šírenie kresťanstva, jeho obhajoba, úcta k žene, ochrana slabých,…)

. diela sú si podobné – autorovi je cudzia literárna pôvodnosť (nie je snaha vymyslieť nové, ale upraviť existujúce)

. iný názov pre epos = hrdinská pieseň (spievaná báseň o hrdinských činoch (napr. Pieseň o Rolandovi)

. najznámejšie: Tristan a Izolda, Pieseň o Cidovi

. sprievodca = Vergílius – antický prvok (prepojenosť)

EPOS (alegorický)

. rozhranie staroveku a stredoveku

. Dante Alighieri – Božská komédia

. kompozícia sa prispôsobuje 3 (vonkajšia forma aj dej)

. trojveršia, strofa = tercína (spojenie s božskou trojicou)

. 3 časti, každá má 33 spevov + predspev = 100 spevov, čo je jedno z dokonalých čísel (číselná symbolika)

Ďalší text pripravujeme…

5/5 - (1 vote)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: SJL

Instagram