Staroveká literatúra

Staroveká literatúra Starovekú literatúru datujeme do obdobia 3500 rokov pred Kristom až 5. storočie po Kristovi, teda 5. storočie nášho letopočtu. Literárne druhy a žánre tohto obdobia: druh: epika  žánre epiky: epos, báj, bájka, anekdota, podobenstvo druh: lyrika žánre lyriky: óda, ľúbostná báseň, žalospev, epigram, epitaf druh: dráma žánre drámy: tragédia, Read more…

Dadaizmus, Surrealizmus/ Nadrealizmus

Dadaizmus bol medzinárodný literárny smer spadajúci do obdobia aventgardy. Za jej zakladateľa je považovaný Rumun Tristan Tzara (1896-1923). Bol to novinár, spisovateľ, literárny aj výtvarný kritik, filmový režisér aj hudobný skladateľ. Dadisti neboli organizovaným hnutím, dadizmus skôr môžeme označiť za životný štýl. Dadaizmus si kládol za svoj cieľ zapájať všetky Read more…

Expresionizmus

Expresionizmus – charakteristika . formovanie sa expresionistických umelcov – najprv v nemecky hovoriacich krajinách     (ťaživá spoločensko-politická situácia pred a po 1. svetovej vojne) . vyjadroval nový životný pocit, nové nazeranie na realitu . snaha umelcov o vtlačenie osobitého výrazu – vlastný pohľad na objekt = subjektivizovaná umelecká realita . Read more…

Realistická poviedka

Realistická poviedka R E A L I Z M U S – 2. polovica 19. storočia . vývoj súbežne s romantizmom charakteristické črty obdobia / spoločenské podmienky: . priemyselná revolúcia, rozvoj prírodných a technických vied . objavy , vynálezy – ľudia veria rozumu, zmyslovému poznaniu, spoliehajú sa na prírodné vedy Read more…

Futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus

. smery avantgardy . avantgarda: . pomenovanie pre rôzne umelecké smery prvej polovice 20.stor. . demokratický duch medzi 1. a 2. svetovou vojnou – súbeh mnohých umeleckých smerov . viacprúdovosť, dynamika literárneho procesu . umelci – protest proti pokrytectvu meštiactva, skostnateným umeleckým normám, kritika stavu sveta . združovanie umelcov do Read more…

Didakticko-reflexívna poézia

Cieľ: poučiť a zabaviť . prebásňovanie ľudových prísloví . mravné ponaučenie, návody na správanie v životných situáciách . zverejňovaná v rukopisnej forme, až neskôr tlač Barok (pozri aj Duchovná lyrika) Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola . mravoučná báseň (didakticko – reflexívna lyrika (poézia) . básnická skladba . cieľ = poučiť Read more…

Literárna moderna / symbolizmus

smer literárnej moderny (literárna moderna = koniec 19. storočia – začiatok 20.storočia) mala tri smery: . symbolizmus,  . dekadenciu a . impresionizmus Literárna moderna = subjektivizácia umeleckej reality . racionálny pohľad – nepriniesol riešenia, práca nahrádzaná únavou, smútkom . všeobecný pocit krízy = koniec storočia . východisko zo zraňujúcej reality = iracionálno, subjektivizmus Read more…

Duchovná lyrika

Duchovná lyrika a jej hlavné znaky forma – modlitba . výrazová forma náboženskej viery . viazaná/neviazaná forma . rytmus, vrúcnosť obsahu . rôzne podoby (prosba, poďakovanie, vzývanie, príhovor, oslavný text…) . Otčenáš (modlitba Pána)   – Ježiš ju naučil svojich učeníkov   – najrozšírenejšia v kresťanstve   – jedna z Read more…

Vitalizmus

myšlienkový prúd – radostné, optimistické nazeranie na svet . reakcia na osobné skúsenosti ľudí počas 1.svetovej vojny, obnovu zničených hodnôt, očakávaný mier . nie všetci teoretici ho považujú za samostatný smer   – autori nevystúpili ako skupina/škola s manifestom   – nemajú osobitú poetiku „vita“ (lat.) = život Henry Bergson – francúzsky Read more…

Legenda, exemplum

Legenda (krátka epická próza) . stredoveký duchovný žáner; určený na čítanie, prednes . legenda = svedectvo o živote svätca, jeho skutkoch za života aj po smrti . tradičné prvky:         – obrátenie sa z pohanstva na vieru        – ochrana, obhajoba kresťanstva        – Read more…

Instagram