. smery avantgardy
. avantgarda:

. pomenovanie pre rôzne umelecké smery prvej polovice 20.stor.
. demokratický duch medzi 1. a 2. svetovou vojnou – súbeh mnohých umeleckých smerov
. viacprúdovosť, dynamika literárneho procesu
. umelci – protest proti pokrytectvu meštiactva, skostnateným umeleckým normám, kritika stavu sveta

. združovanie umelcov do skupín – organizovaná komunita, jednotlivci nestoja osamote
. vydávanie manifestov, spoločných programov
. odmietanie tradície, tradičného umenia – podpora pokroku, revolučnej zmeny (postupy, žánre, prostriedky)
. hľadanie nových ciest – experimenty s novými vyjadrovacími možnosťami
. deformácia reality – snaha byť čo najoriginálneší – vrcholí až do regácie, akoby už nebolo čo povedať
  v hudbe – ticho, v maliarstve biely papier

pred 1. svetovou vojnou:
. jeden prúd = formovanie futurizmu, kubizmu
  – abstrakciou nahrádzajú odraz reality

. druhý prúd = expresionizmus, dadaizmus, surrealizmus
  – oslobodenie podvedomia, sna, fantázie, prirodzenej tvorivost
  – spojenie umenie + logika = nemožné
  – príklon k spoločenskej funkcii + revolučná, angažovaná tvorba

. lyrika – veľa krátko trvajúcich smerov
  – nové žánre – napr. pásmo

. próza, dráma – nové vplyvy
  – oslabenie hraníc medzi epikou, lyrikou
  – nové žánrové formy (napr. lyrická dráma)
  – častejšie – netradičná próza (nezvyčajná postava, nebývalé prostredie)
  – počiatky absurdnej lit. – spracovanie motívov chaosu, skazy, zániku
  – nová rozprávačská metóda – prúd vedomia
    * myseľ skáče z témy na tému;
    * neorganizované zaznamenanie prúdu myšlienok/predstáv
    * zachytenie bez kontroly rozumu

. zmena vzťahu k čitateľovi
  – realizmus – vševediaci rozprávač
  – modernisti – využitie podtextu (odlišný význam textu, nedostatočný)
                        – rozprávač môže byť nespoľahlivý, zamlčuje/čitateľ si domyslí 

.zoskupenie spisovateľov
  – podľa smeru
  – podľa ideológie – kresťanstvo = katolícka moderna, ľavica = sociálne angažovaná literatúra

. záver obdobia = ťažké spoločenské podmienky, hrozba ďalšej vojny, opätovné posilnenie spoloč. funkcie (prvé avantgardy sa jej vzdávali)

Hnutia a smery avantgardy

futurizmus

kubizmus

kubofuturizmus

konštruktivizmus

expresionizmus

dadaizmus

surrealizmus

nadrealizmus

poetizmus


katolícka moderna

naturizmus

Slovensko:

. kultúra – reakcia na slobodu v ČSR, nových prúdov
. oslobodzovanie od národnej témy, dedinského prostredia
. autori = jazykovo vzdelaní, čítajú originály
. nová emocionalita
. žánrový synkretizmus
. avantgardná polytematická báseň (viacero slohových postupov naraz), väčšia estetická pôsobivosť prózy (tendencia k lyrizmu, expresívnosti)
. jediná ucelená skupina = Avantgarda 38
  – vlastný manifest, zborníky, akcie
  – inšpirácia = surrealizmus, domáce tradície
  – vytvorenie špecifického prúdu – nadrealizmu
  – vyvrcholenie počas 2. svetovej vojny

Futurizmus

. vznik v Taliansku, v rokoch 1910-1914

. základ = dynamizmus, snaha zobraziť pohyb, rýchlosť (typické znaky moderného života na začiatku 20. stor.)
. zameranie – prítomnosť, budúcnosť
. popieranie duchovnej, lit. tradície; oslava technického pokroku, militarizmu (ITA – podpora vstupu do vojny, vodca Marinetti – vojna je jediná hygiena ľudstva)
. upozorňovanie na sociálne aspekty spoločnosti
. poézia = poézia revolty (radikálne riešenia), odmietanie starého sveta a jeho usporiadania
. oslava novej doby – odklon od tradičných umeleckých prostriedkov
. snaha zachytiť dynamiku, ducha doby – spájanie obrazov spojiteľných len na základe voľnej asociácie (voľné spájanie predstáv)
. oslobodenie slova od gramatiky, vety od interpunkcie
. uvoľnenie grafickej podoby básne
. básnický jazyk = aj reálne zvuky (hluk motora, burácanie stroja) zachytené pomocou slov (evokujúce zvuk)/citoslovce
  – zvukomalebné slová/onomatopoje

. Technický manifest futuristickej literatúry 
  – kladenie podstatných mien náhodne za sebou (ako idú básnikovi na um)
  – za každým podstatným menom nech je ďalšie bez spojky
  – zrušenie prídavných mien, prísloviek
  – zachytenie dojmov len neurčitkami slovies

zvukomaľba / onomatopoja =

. zvukový výrazový prostriedok
. slová – ich znenie evokuje/podobá sa zvuku reálneho javu
. umocnenie dojmu zvukom slova
. schopnosť zachytiť zvuk – hlavne zvukomalebnými citoslovcami (onomatopojami)
. časté opakovanie rovnakej hlásky/skupina hlások za sebou 
. navodenie dojmu trvania/veľkej intenzity 
  bla-bla-bla, cin-cin, cŕŕŕŕŕ, glo-glo-glóóó

Kubizmus

. zakladateľ = Pablo Picasso
. odmietanie dekoratívnosti impresionizmu
. zobrazenie sveta v geometrických tvaroch bez perspektívy
  – pozerali sa na predmet/postavu simultánne z viacerých uhlov
  – redukcia reality na zjednodušené tvary (blízke abstrakcii)
  – dojem priestorovosti, trojrozmernosti

. hlási sa k nemu málo literátov
. postupy básnického kubizmu – chápanie poézie ako radostnej hry so slovami, ktoré vzbudzujú rôzne asociácie
. nie je rozhodujúci obsah ani melodickosť textu, ale obraz
. netradičné prvky: 
  – podoba (báseň + obraz, báseň + plagát)
  – forma (bez interpunkcie, oslobodenie od veršu, od rýmu, od usporiadanie strof, voľný verš) 

Kubofuturizmus

. spojenie dynamika (futurizmus) + technika vytvárania novej reality z jednoduchých prvkov (kubizmus)
. prevzatie princípu koláže od umelcov – tvorba mnohotechncikých básní
. často nenadväzujúce/voľne priradené motívy (básnické pásmo)
. grafické usporiadanie veršov – tvorba vizuálnych predstáv (kaligramy/optické básne) 

kaligram

– básnický text napísaný do obrazca (tvarom priamo alebo náznakom vyjadruje obsah básne

pásmo / básnické pásmo

– uvednie do literatúry – Guillaume Apollinaire (FRA)
– literárny žáner modernej poézia (stredný aj väčší rozsah)
– založené na obraznosti a polytematickosti (početné témy sú náhodne pospájané, úmyselne pôsobia chaoticky) + na voľnom asociatívnom riadení predstáv, vnemov, reflexií (scény z rôzneho prostredia, spomienky, útržky reči, zvukov, mihotania svetla…) v rýchlom tempe

voľný verš

– bez prvkov prozódie (ani prízvuk, dĺžka a rovnaký počet slabík)
– rytmus vzniká využitím prvkov ako tempo, vetná intonácia, rým, asonancia (zvuková zhoda samohlások na konci veršov), opakovania slov, ich tvarov, slovných spojení,…
– častý znak = neprítomnosť interpunkcie

Guillaume Apollinaire (* 1880,  +1918)
. tvorba: Alkoholy, Kaligramy, Tiréziove prsníky, Zavraždený básnik
. pásmo

Zdroj: z mojich poznámok prípravy na maturitu

5/5 - (2 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: SJL

Instagram