Zoznam prvkov

chemické prvky – podľa názvu A B slovensky latinsky značka slovensky latinsky značka aktínium amerícium antimón argón arzén astát actinium americium stibium argon arsenicum astatium Ac Am Sb Ar As At bárium berkélium berýlium bizmut bór bórium  bróm barium berkelium beryllium bismuthum bromum bohrium bromum Ba Bk Be Bi B Read more…

Čo je chémia

Chémia je prírodná veda. Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. Stretávame sa s ňou každodenne, nielen s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a stále objavujeme a skúmame Read more…

Základné pojmy

Atóm – základná stavebná jednotka všetkých látok, najmenšia častica hmoty. Všetky atómy nie sú rovnaké, každý prvok má „svoj“ atóm, ktorý sa odlišuje od ostatných. Skladá sa z kladne nabitého jadra a záporne nabitého obalu. Elektrón – záporne nabitá častica, tvorí obal atómu. Označuje sa ako e–. Jeho náboj je -1,602×10-19, hmotnosť Read more…

Oddeľovanie zložiek

Aby sme mohli látky dostatočne podrobne skúmať, potrebujeme ich mať v čistom stave. V prírode sa však častejšie vyskytujú vo forme zmesí. Keďže zložky zmesi nie sú chemicky viazané, môžeme ich od seba oddeliť rozličnými fyzikálnymi metódami. To, ktorú z nich použijeme, záleží od typu zmesi.   Filtrácia Túto metódu používame, keď sú Read more…

Zmesi

Zmes je sústava zložená z niekoľkých chemicky čistých látok, ktoré sa dajú oddeliť fyzikálnymi metódami. Delíme ich na homogénne, koloidné, alebo heterogénne zmesi podľa veľkosti častíc. Látky v zmesiach nie sú chemicky viazané. Každá zmes obsahuje minimálne dve zložky. Prvú nazývame kontinuálne médium. Je to zložka, v ktorej je rozptýlená druhá zložka Read more…

Hydrolýza solí

Pomocou hydrolýzy solí zisťujeme, ako sa správajú vo vodných roztokoch a taktiež určujeme ich pH. Soľ vo vodnom roztoku disociuje na katióny a anióny. Prítomné sú však aj molekuly vody. Aby sme zistili pH, potrebujeme zapísať reakcie jednotlivých vzniknutých aniónov a katiónov s H2O. Niekedy nemusia tieto látky zreagovať – vtedy to tiež ovplyvní Read more…

pH – kyseliny a zásady

Kyseliny a zásady majú protikladné účinky, ale úzko spolu súvisia. Chemické vlastnosti týchto látok spočívajú v prenose katiónov vodíka. Kyseliny ho dokážu odovzdať, zásady naopak prijať. Kyseliny sú zlúčeniny, ktoré vo vodnom roztoku odštepujú katión vodíka a vytvárajú oxóniový katión H3O+. Kyseliny majú rôznu silu, ktorá závisí od ich schopnosti katión vodíka odštiepiť. Read more…

Chemické väzby

Chemická väzba je sila, ktorá k sebe púta atómy prvkov v zlúčenine vďaka valenčným elektrónom. Vo všeobecnosti platí, že chemické väzby zanikajú a vznikajú počas reakcie. Pri tvorbe väzby sa uvoľňuje energia, ktorú nazývame väzbovou energiou. Na to, aby sme chemickú väzbu rozštiepili, potrebujeme dodať tzv. disociačnú energiu. Tieto dve energie majú rovnakú Read more…

Zmena skupenstva

Látky dokážu prechádzať z jedného skupenstva do iného. Každú takúto zmenu nazývame fázovým prechodom. Skupenstvo látky sa mení v závislosti od teploty a tlaku. Plynné, kvapalné a tuhé skupenstvo sa opisujú pri bežných podmienkach, teda 25°C. Zmena teploty (energie) spôsobí zmenu skupenstva. Ochladzovaním plynnej látky vznikne kvapalná látka a z nej následne tuhá látka. Naopak dodávanie Read more…

Vlastnosti látok

Látky okrem iných spôsobov poznávame aj vďaka skúmaniu ich vlastností. Každá ich má svoje osobité, niečím charakteristické – farbou, pachom, hustotou, horľavosťou… Vedci sa taktiež zaoberajú aj otázkou, prečo majú látky tak rozličné vlastnosti. Všetky objekty majú svoju hmotnosť, ktorá je podmienená hustotou. Teda mierou, ako tesne sú usporiadané častice Read more…