Žalospev, óda

óda (úvahová / reflexívna lyrika) – lyrická báseň – vyniká nadnesenosťou/pátosom obsahu a jazykových prostriedkov– oslava človeka, národa, slobody, prírody, mladosti…– štylistické hľadisko = úvaha  (zamýšľanie sa autora nad faktom/javom, jeho oslava, rozoberanie vlastností, hľadanie príčiny vzniku…)– druh ódy = hymna (chválospev)– oslava lásky, pokoja, mieru v čase vojen– učenie Read more…

Sonet

Sonet datujeme v období humanizmu a renesancie – je lyrická básnická forma – táto forma patrí k vrcholom lyriky, ide o úpravu lyrickej básne s vnútorným členením na strofy  – vznik v Taliansku (v 13.storočí) – najznámejšie – Francesco Petrarca (14.storočie) – charakteristickým je rýmovou formou s členením: 2x štvorveršie + 2x Read more…

Epos

Hlavné charakteristiky eposu najväčší, najreprezentatívnejší žáner epiky pred románom . východiskom pre jeho vznik boli staroveké mýty . spracúva veľké historické udalosti (súvis s kmeňom, etnikom, národom,…), udalosti ktoré sa odohrali dávno, ale stále majú vplyv na život . prelínanie prvkov reality a fantastiky, pozemského a nadpozemského života . má hlavnú dejovú líniu + vedľajšie (epizódne) línie . má mnoho postáv (nadprirodzené bytosti, bohovia, polobohovia) Read more…

Syntax

Syntax je jazykovedná disciplína zaoberajúca sa spájaním slov do viet.  . jazyk – schopnosť skladať slová do viet, vety do textov   – realizácia prostredníctvom spájania slov špecifickými jazykovými prostriedkami, pravidlami, ktoré vytvárajú     syntaktickú rovinu jazyka . nadvetná (textová) syntax – spájanie viet do textov . základné jednotky – Read more…

Instagram